Utvecklings- och styrningsenheten

Utvecklings- och styrningsenheten sköter ärenden som gäller

 • utsökningsväsendets strategi och verksamhetsplan
 • utsökningsväsendets resultatmål
 • utsökningsverkens resultatstyrning
 • utsökningsförfarandenas enhetlighet
 • revision av utsökningsverken
 • Riksfogdeämbetets interna revision
 • rapportering och produktion av annan information till justitieministeriet
 • upprätthållande och stärkande av kompetensen av utsökningsväsendets personal
 • utbildning som stärker utsökningsväsendets rekryteringsbas
 • utveckling av utsökningsväsendets organisation
 • samarbete med intressentgrupperna
 • centraliserad inhämtning av uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten
 • övervakning av att informationssystemssökandena handlar på ett riktigt sätt
 • planering och utveckling av rättsfallsregistret samt styrning och samordnande av dess upprätthållande

Enhetens chef är ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen.

 
Publicerad 27.8.2018