Riksfogden

 • svarar för att uppgifterna som ankommer på ämbetsverket sköts effektivt, ekonomiskt, resultatrikt och så att de håller hög kvalitet
 • avgör de ärenden som ankommer på ämbetsverket om inte något annat följer av ämbetsverkets arbetsordning, högre författningar eller ett särskilt förordnande av riksfogden
 • kan förordna att ett ärende eller en grupp av ärenden ska behandlas på ett sätt som avviker från det som föreskrivs i ämbetsverkets arbetsordning
 • riksfogdens ställföreträdare är förvaltningsenhetens chef eller en annan ledande förvaltningsfogde som riksfogden särskilt förordnat som sin ställföreträdare

Riksfogden har särskild beslutanderätt i ärenden som gäller

 • hela ämbetsverket eller flera enheter
 • principiellt viktiga och vittgående ärenden
 • utsökningsväsendets årliga budget och resultatmål
 • föreslagna ersättningar som överstiger 20 000 euro
 • bemyndiganden när det gäller skötseln av domstolsärenden
 • internationella ärenden

Ledningsgrupp

 • behandlar som ett rådgivande organ vittgående och principiellt viktiga ärenden som gäller ämbetsverkets verksamhet samt planeringen och utvecklingen av ämbetsverkets verksamhet och ekonomi
 • ledamöterna är riksfogden, de ledande förvaltningsfogdarna och informatören

 
Publicerad 27.8.2018