Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten sköter ärenden som gäller

 • Riksfogdeämbetets ekonomi- och personalförvaltning
 • utsökningsväsendets personalplanering
 • tillstånd till besättande av tjänster vid utsökningsverken
 • utnämning av häradsfogdar och ledande häradsfogdar
 • utvecklingssamtal med ledande häradsfogdar
 • språk-, språkkunskaps- och erfarenhetstillägg för häradsfogdar
 • lönefrågor inom utsökningsväsendet
 • tjänstledighet för häradsfogdar
 • disciplinära ärenden beträffande ämbetets personal
 • utsökningsväsendets budgetplanering
 • utsökningsverkens budgetförhandlingar och fastställande av deras budgetar
 • uppföljning och rapporter beträffande utsökningsväsendets anslag
 • styrning av utsökningens betalningsrörelse och bokföring
 • upphandlingsverksamheten och serviceavtalen
 • utsökningsväsendets lokaler
 • utsökningsväsendets information

Enhetens chef är ledande förvaltningsfogde Elina Arpiainen.

 
Publicerad 27.8.2018