Riksfogdeämbetets uppgifter

Riksfogdeämbetets grundläggande uppgift är att sörja för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och utveckla utsökningsverksamheten. Till denna uppgift hör bl.a. utsökningsverkens resultatstyrning, lokalitetsfrågor, upprätthållande och utveckling av utsökningens informationssystem samt utbildning av utsökningsverkens personal.

Riksfogdeämbetet leds av riksfogden Juhani Toukola. Uppgifterna sköts av tre enheter, dvs. förvaltningsenheten, rättsliga enheten samt utvecklings- och styrningsenheten.

Riksfogdeämbetet behandlar klagomål som gjorts över utsökningsmyndigheternas verksamhet och svarar på medborgarbrev. Dessutom för Riksfogdeämbetet statens talan i ersättningsyrkanden som gäller utsökningsmyndigheternas verksamhet.

Ändring i ett enskilt utsökningsärende kan inte sökas hos Riksfogdeämbetet. Ändring söks hos tingsrätten.

 
Publicerad 27.8.2018