Antalet ärenden inom utsökningen ökade i fjol

Publicerad 22.3.2019

År 2018 inkom cirka 3,4 miljoner ärenden till utsökningen, vilket är cirka 2,5 procent mer än året innan. Antalet gäldenärer inom utsökningen var cirka 577 000 år 2018, en ökning med 3,4 procent från föregående år. Största delen av gäldenärerna, cirka 519 000, var fysiska personer, medan antalet företag och organisationer var cirka 58 000.

Utsökningens indrivningsresultat år 2018 var sammanlagt över 1,1 miljarder euro. Jämfört med år 2017 ökade indrivningsresultatet med närmare fem procent. Över 400 miljoner euro av indrivningsresultatet utgjordes av skatter och andra offentliga avgifter till staten. Resten redovisades till andra borgenärer. Dessutom togs över 80 miljoner euro i utsökningsavgifter ut till staten som bruksavgifter för utsökningsväsendet.

Andelen privaträttsliga fordringar har ökat tydligt inom utsökningen.

"Detta beror på att konsumtionskrediter och snabblån blivit vanligare, vilket också syns i tingsrätterna som en skarp ökning i antalet ostridiga fordringsmål. Privathushållens skuldsättning och betalningsstörningar har ökat", säger riksfogde Juhani Toukola.

Samarbete för att förebygga skuldproblem

På senare år har sysselsättningen ökat i och med den förbättrade ekonomiska situationen. Antalet gäldenärer har emellertid förblivit högt. För allt fler kan sysselsättning dock göra det lättare att klara skulderna. Dessutom behövs förebyggande arbete.

"Utsökningsväsendet planerar tillsammans med ekonomi- och skuldrådgivningen en riksomfattande funktion som har till uppgift att erbjuda medborgarna stöd i hanteringen av privatekonomin. Det praktiska arbetet kommer att starta under våren", säger Toukola.

E-tjänster vanligare också inom utsökningen

Den elektroniska ärendehanteringen har utvecklats kraftigt inom utsökningen på senare år. Målet är att öka den elektroniska ärendehanteringen bland parterna i utsökningen, dvs. gäldenärer, borgenärer och i fortsättningen också myndigheter.

För närvarande kan gäldenärer granska till exempel sina egna utsökningsärenden, ansöka om fria månader och betala sina skulder via utsökningens e-tjänst. Borgenärer kan granska utsökningsärenden som är i indrivning, meddela ändringar och förnya ärenden.

Enligt riksfogden behövs dock den mänskliga kontakten i utsökningen även i fortsättningen – i synnerhet när det gäller mer komplicerade ärenden. E-tjänster är ändå en central och växande ärendehanteringskanal. Dess syfte är att göra utsökningsprocessen smidigare och sänka tröskeln för gäldenären att sköta utsökningsärenden.

Mer information:

Riksfogde Juhani Toukola

Statistik: överinspektör Teemu Turpeinen

Utsökningen i Finland – Utsökningsväsendets statistik från år 2018 har publicerats på Riksfogdeämbetet webbplats (på finska)

Till början av sidan |