december
12.12.2016
»

I år gjorde utsökningsverken sammanlagt cirka 152 000 utmätningar av skatteåterbäringarna. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 56 miljoner euro.

9.12.2016
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks vid ingången av år 2017. Justeringen på 0,86 procent baserar sig på lagen om indexjusteringar av pensioner och vissa andra förmåner som träder i kraft den 1 januari 2017.

november
25.11.2016
»

Justitieministeriets förordningar om skyddade belopp vid utmätning och oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering år 2017 kan utfärdas först efter att republikens president har stadfäst lagen om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner. Därför skjuts utfärdandet av dessa förordningar fram till december.

augusti
19.8.2016
»

Under första halvåret 2016 inleddes nästan 1,3 miljoner ärenden inom utsökningen. Detta är en ökning med 5,5 procent jämfört med året innan.

juni
29.6.2016
»

De som ansökt om utsökning ombeds skicka stora ärendemängder till utsökning för utmätning av skatteåterbäring i jämnstora poster i augusti och september.

maj
13.5.2016
»

I början av juni träder en lag i kraft som ger utmätningsmannen möjlighet att skicka utsökningens brev till kunder elektroniskt till Medborgarkontot i stället för normala brevpostförsändelser. I samband med detta görs en mängd andra ändringar i utsökningslagstiftningen.

april
28.4.2016
»

Utsökningens e-tjänster ökas genom att göra det möjligt att sända handlingar till medborgare och företag i elektronisk form i stället för postförsändelser. Målet är att göra utsökningsförfarandet enklare och snabbare utan att parternas rättsskydd äventyras. Reformen av utsökningsförfarandet träder i kraft den 1 juni 2016.

mars
9.3.2016
»

Årsstatistiken över utsökningsväsendet, Ulosotto Suomessa 2015, är publicerat. Statistiken finns på Riksfogdeämbetets webbsidor.

februari
18.2.2016
»

År 2015 hade utsökningen över 540 000 olika gäldenärer. Av dem var cirka 485 000 fysiska personer och cirka 55 000 juridiska personer. Det totala antalet gäldenärer ökade med cirka 1 procent från 2014. Det totala antalet nya gäldenärer, som inte haft anhängiga ärenden i utsökning föregående år, uppgick i fjol till 164 000. Antalet nya gäldenärer ökade med något över 2 procent från året innan.

januari
14.1.2016
»

Diplomingenjör Pirjo Saksa har utnämnts till projektdirektör för utsökningsväsendets strukturreformprojekt (URA) från och med den 1 februari 2016. Uppdraget är tidsbundet.

Publicerad 10.2.2016