Lokala utsökningsverk och Riksfogdeämbetet upphör – Utsökningsverket inleder sin verksamhet 1.12.2020

Publicerad 18.11.2020

Utsökningens organisation förnyas när de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet sammanslås 1.12.2020 till ett nytt ämbetsverk, Utsökningsverket. Efter reformen kommer utsökningens verkställighetsuppgifter som tidigare skötts av de lokala utsökningsverken och landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland att skötas av Utsökningsverket.

“I fortsättningen sköter vi utsökningens uppgifter enligt deras kravnivå. I reformen betonar vi elektronisk ärendehantering och behandlingen av ärenden blir mer enhetlig. Personalresurserna inom utsökningen kan också allokeras mer effektivt", berättar riksfogde Juhani Toukola.

Största delen av utsökningens indrivning av penningfordringar sköts fr.o.m. 1.12.2020 elektroniskt på verksamhetsenheten för basverkställighet, vilket förutsätter inte att man träffar gäldenärerna.

“Ur gäldenärens perspektiv är det viktigt att vi behåller principen av en ansvarig utmätningsman i reformen, alltså att en och samma förrättningsman sköter gäldenärens alla ärenden."

Utsökningsverkets fem regionala verksamhetsenheter för omfattande verkställighet ansvarar inom sina respektive områden bland annat för försäljningen av utmätt egendom samt övriga mer krävande verkställighetsuppgifter. Krävande uppgifter som förutsätter myndighetssamarbete sköts även av den nationella verksamhetsenheten för specialverkställighet. Utsökningsverket har också en enhet för gemensamma tjänster som stöd för ämbetsverkets verksamhet.

Uppgifter som berör förvaltning, utveckling och styrning samt juridiska frågor som tidigare sköttes av Riksfogdeämbetet och utsökningsverken kommer att överföras till riksfogdens kansli som verkar som Utsökningsverkets centralförvaltning.

“Reformen effektiviserar också utsökningens administrativa uppgifter genom att samla ihop dem. Reformen förbättrar Utsökningsverkets produktivitet och ekonomi. Målet är nöjda kunder och nöjda arbetstagare", summerar Toukola.

Utsökningens verksamhetsställen förblir desamma

Utsökningens nuvarande 64 verksamhetsställen förblir desamma även efter reformen. Ärenden kan skötas på utsökningens verksamhetsställen under deras öppettider. Verksamhetsställenas kontaktuppgifter och öppettider finns på webbplatsen under punkten Kontaktuppgifter. Postadresserna och telefonnumren ändras och de uppdateras på utsökningens nya webbplats i december.

Avbrott i utsökningens e-tjänster i månadsskiftet november–december

Ändringen kräver inga särskilda åtgärder från utsökningens kunder. Ändringen orsakar dock ett avbrott i e-tjänster, avbrottet börjar 28.11. kl. 10 och kan ta hela den första veckan i december. Under avbrottet har inte heller tjänstemännen tillgång till systemet, varför vi inte kan ge någon information per telefon. Vi informerar om avbrotten på utsökningens e-tjänst samt på externa webbplatser.

Brådskande och nödvändiga verkställighetsåtgärder sköts trots avbrotten.

I samband med reformen ändras även Utsökningsverkets bankförbindelser.

Aktuell information om reformen och dess inverkan på utsökningens verksamhet på webbplatsen

Här på sidan hittar du aktuell information om hur reformen fortskrider och hur den påverkar utsökningens verksamhet.

Mer information:

riksfogde Juhani Toukola

biträdande riksfogde Jarmo Kivistö