Regeringen påskyndar åtgärderna för att bekämpa grå ekonomi, detta genom en ny strategi och ett omfattande program

Publicerad 12.6.2020

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.

– I bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fokuserar man under de följande åren på att främja en sund konkurrens och en rättvis arbetsmarknad, att förebygga grå ekonomi, att trygga myndigheternas verksamhetsförutsättningar och att främja myndighetssamarbetet, berättar direktör Janne Marttinen från enheten för utredning av grå ekonomi. De 23 projekt som ingår i åtgärdsprogrammet stöder uppnåendet av de utvalda strategiska målen under denna regeringsperiod.

Utsökningsväsendet deltar aktivt i bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet genom de uppgifter som föreskrivits i lagen, dvs. effektivt indrivningsförfarande, och samarbetar aktivt med andra myndigheter såsom polisen, Tullen och Skatteförvaltningen. Syftet är att ta bort vinningen av brotten från gärningsmannen och på detta sätt göra det svårare att driva företagsverksamhet som grundar sig på brott.

Utsökningen utreder utmätningsbar egendom och kan rikta verkställighetsåtgärder även mot egendom som gäldenären döljer genom konstgjorda förmögenhetsarrangemang för att undanhålla den borgenärer, till exempel överföring av förmögenhet till bolag eller personer i närkretsen.

– Utsökningsväsendet satsar på bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet under de kommande åren genom att förbättra identifieringen av aktörer inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet med hjälp av analyser under utsökningsförfarandet. Målet är att i större utsträckning få fram dold egendom och göra den föremål för utsökning, berättar ledande förvaltningsfogde Terhi Salmela från Riksfogdeämbetet.

Länkar till strategin och åtgärdsprogrammet www.harmaa-talous-rikollisuus.fi