Riksfogdens blogg: Utsökningen fortsätter sitt arbete trots undantagstillståndet

Publicerad 24.3.2020

Samhället har hastigt och oväntat hamnat i ett undantagstillstånd där många funktioner måste omvärderas. Funktioner stängs, flyttas fram eller görs på distans. Rörelse och sammankomster begränsas. Man försöker utjämna coronavirusepidemins kurva så att hälsovården hinner med sina uppgifter. Intensivvårdens kapacitet är begränsad.

Utsökningen fortsätter sitt arbete trots undantagstillståndet. Rättsvården måste fungera även under undantagsförhållanden. Utsökningen är en del av fundamentet för en rättsstat. Rätten till rättvis rättegång, vilken är en grund- och människorättighet, omfattar både rättegång och verkställighet. Enligt samhällets säkerhetsstrategi bör man även under undantagsförhållanden säkerställa att befolkningens rättsskydd och grundläggande rättigheter omhändertas i alla lägen genom att säkra rättsväsendets oberoende samt rättsstatsprincipen. Justitieministeriets strategiska uppgifter anses vara bland annat att säkerställa domstolarnas och verkställighetsmyndigheternas funktionsförmåga. En annan sak är att vi kan bli tvungna att jobba med färre personal under undantagsförhållanden. Då måste uppgifterna prioriteras. Brådskande ärenden som säkringsåtgärder, klara situationer med skingringsrisk, tidsfrister, verkställighet avseende barn, utbetalning av underhållsbidrag osv. kräver snabba åtgärder även under undantagsförhållanden.

Situationen kan beaktas inom lagens ramar

Det diskuteras om hur pandemin påverkar utsökningen. Lagarna har inte ändrats men många delar av gällande lagstiftning kan tillämpas på problemen som det rådande läget orsakar. Betalningstid kan beviljas (UB 4:6), säkerställande utmätning ser till borgenärens rättsskydd vid behov. Vid utmätning av periodisk inkomst kan beloppet som utmäts begränsas eller fria månader beviljas. Företagsgäldenärernas ekonomiska svårigheter kan beaktas exempelvis vid utmätning av näringsinkomst. När företagsgäldenärernas svårigheter tydligt ökar och även många löntagare kan tillfälligt få lägre inkomster medan utgifterna ökar, kan det vara befogat att helt allmänt rekommendera flexibilitet, särskilt om sökandens fordran inte nämnvärt äventyras. Vräkningar kan skjutas upp vid behov. Men detta ska ändå grundas i lag. Förrättningsmannen avgör ärendet från fall till fall. Våra förrättningsmän har erfarenhet och kunskaper att tillämpa bestämmelser.

E-tjänsten underlättar uträttandet av ärenden

För att minska smittrisken har vi gett anvisningar som prioriterar distansarbete. Verksamhetsställena opererar med lägsta möjliga bemanning, vid filialerna tar man emot kunder endast med tidsbokning. Vi är rätt så spridda runt om i Finland, men elektronisk ärendehantering gör det möjligt att upprätthålla funktionerna ganska bra. Detta är faktiskt ett rejält prov för att se hur vi har lyckats med vårt digisprång och hur distansarbetet fungerar.

Presidenten önskade att vi håller fysisk distans till varandra men att vi känner mental närhet. Det är ett bra råd. Under svåra tider blir humanitet och omsorg för varandra särskilt värdefulla. Det gäller för alla våra medmänniskor – också arbetskamrater och våra kunder.

Juhani Toukola, riksfogde