I utsökningen kan gäldenärens försvårade ekonomiska situation under vissa förutsättningar beaktas

Publicerad 17.3.2020

Coronaviruspandemin kan förorsaka ekonomiska svårigheter för ett flertal person- och företagsgäldenärer. Utsökningsväsendet har emottagit förfrågningar angående detta ärende.

Utsökningen efterföljer gällande lag i sitt förfarande. Enligt nu tillgängliga uppgifter inväntas inte förändringar i lagen.

I undantagsförhållanden efterföljer utsökningen den gällande utsökningsbalkens regelverk. Regelverket ger utmätningsmannen prövningsrätt till gäldenärens godo i vissa situationer. Dessa berör beviljande av fria månader och begränsning av utmätningen. Även vräkningar kan uppskjutas under vissa förutsättningar.

Väsentligt nedsatt betalningsförmåga

Om gäldenärens betalningsförmåga är väsentligt nedsatt på grund av sjukdom, arbetslöshet, underhållsbidrag som gäldenären betalar eller någon annan särskild orsak, utmäts av lönen tills vidare eller under en viss tid ett mindre belopp än det regelmässiga beloppet.

Fria månader

Efter att utmätningen av lön har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid, skall utmätningen avbrytas för en viss tid, dvs. för de fria månaderna.

Då fråga är om sk. inkomstgränsutmätning har gäldenären rätt till två fria månader om året. På andra grunder kan gäldenären ha rätt på begäran till sammanlagt tre fria månader om året.

Vid utmätningen av obetalt underhållsbidrag kan fria månader beviljas endast av vägande skäl.

Vid utmätning som riktas mot företag kan utmätningsbeloppet begränsas, om gäldenären därmed kan fortsätta med närings- eller affärsverksamheten.

Enbart den ansvarige utmätningsmannen fattar beslutet i fråga om alla ovannämnda åtgärder.

En gäldenär kan lämna in en ansökan om fria månader och en ansökan om begränsning av löneutmätningsbeloppet samt ansökan om uppskov med utmätning av lön även elektroniskt.

Kunderna ombeds utreda allehanda utsökningsärenden i första hand elektroniskt eller per telefon. Sjuka personer bör inte uppsöka utsökningsverket.

Coronavirus-situationen uppföljs inom utsökningsväsendet. Utsökningsverkens öppettider kommer möjligen av nödvändighet att begränsas inom den snara framtiden. Om ärendet informeras skilt.

Tilläggsuppgifter om utmätning av lön

Utsökningsverkens kontaktuppgifter samt länk till e-tjänsten oikeus.fi/ulosotto/sv