Utmätning av skatteåterbäring under skatteåret 2020 – Meddelande till dem som ansökt om utsökning

Publicerad 7.2.2020  Uppdaterad 19.2.2020

De som ansökt om utsökning ombeds under februari och mars månad skicka alla stora ärendemängder i jämnstora poster till utsökningen för utmätning av skatteåterbäring.

Sökandena ombeds även kontrollera uppgifterna för hindret så att ärendet inte genast och i onödan skickas på nytt till utsökning.

I nedanstående tabell har ett datum utsatts för respektive skatteåterbäringsomgång då ansökan senast skall anhängiggöras så att verkställighetsåtgärderna hinner vidtas.

22.4.2020 (rörelseidkare-, yrkesutövare- samt jordbruksidkare)
25.5.2020 (merparten av skatteåterbäringarna)
25.6.2020
27.7.2020
25.8.2020
24.9.2020

Största delen av privatkunderna får sin skatteåterbäring inom augusti eller september. De första skatteåterbäringarna utbetalas i juli och de sista i december. Betalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när den skattskyldiges beskattning slutförs. Beskattningen av rörelseidkare och yrkesutövare samt jordbruksidkare färdigställs från och med maj 2020 och för löntagarna färdigställs beskattningen från och med juni 2020. De sista personbeskattningsbesluten fattas senast den 31 oktober 2020. Enligt Skatteförvaltningens uppskattning får 80–90 procent av de personbeskattningsskyldiga sitt skattebeslut före utgången av juni.

Skatteförvaltningen skickar till utsökningen en lista över de gäldenärer som inte får någon skatteåterbäring. I dessa fall utfärdas hindersintyg genast då det står klart att skatteåterbäring inte betalas.

Riksfogdeämbetet har givit en rekommendation till utsökningsverken. Enligt rekommendationen kan fordringarna förbli anhängiga med väntan på en eventuell senare skatteåterbäring för skatteåret 2019 fr.o.m. februari 2020. Ifall häradsutmätningsmannen utrett att gäldenären inte kommer att få skatteåterbäring, kan hindersintyg utfärdas för utsökningsärendet innan den utsatta tiden för utmätning av skatteåterbäring. En förklaring om att skatteåterbäring inte kommer att inflyta för det ifrågavarande utsökningsärendet skall framgå från hindersintyget.

Rekommendationen ger givetvis utsökningsverken möjligheten att självständigt överväga hur utsökningsmännen ska förfara i enskild sak. På grund av detta kommer utsökningsärenden i någon mån att återsändas med hinder till sökandena. I enskilt fall fattar förrättningsmannen beslut om återsändning eller fortsatt anhängighet med beaktande av de ärendespecifika omständigheterna.

Tilläggsinformation: förvaltingsfogde Sanna Guttorm, tfn 029 56 65147