Utsökningens webbplats får beröm för tillförlitlighet och nytta – det finns även behov av förbättringar

Publicerad 31.1.2020

Informationen på utsökningens webbplats anses vara tillförlitlig och användbar. Detta framgår av användarenkäten i oktober. Enligt svaren finns det en del att förbättra vad beträffar hur begriplig, intressant och tillräcklig informationen är.

Allt som allt är användarna av utsökningens webbplats ganska nöjda enligt enkäten. Mest önskade man i responsen att webbplatsen får ett modernare och tydligare utseende.

Bra utvecklingsförslag gavs även för innehållet. Genom enkäten gavs även respons om utsökningens elektroniska ärendehantering, trots att enkäten inte direkt rörde utsökningens tjänster för ärenden.

Bäst poäng för tillförlitlighet

Över hälften av de svarande var av samma åsikt att innehållet var tillförlitligt och 35 procent var delvis av samma åsikt. 43 procent var av samma åsikt vad gäller nyttan av innehållet på webbplatsen och 42 procent var delvis av samma åsikt om nyttan.

Ungefär en fjärdedel av de svarande var av samma åsikt att innehållet var begripligt. Över hälften, 56 procent var delvis av samma åsikt om begripligheten. 11 procent var delvis av annan åsikt och åtta procent av annan åsikt.

Lite drygt en femtedel av de svarande var av samma åsikt om påståendet att webbplatsen har tillräcklig information som jag behöver och nästan hälften, 47 procent, var delvis av samma åsikt. 19 procent av de svarande var delvis av annan åsikt.

Det ser ut att finnas en del att förbättra även vad gäller hur intressant innehållet är på utsökningens webbplats, eftersom knappt en fjärdedel av de svarande var av samma åsikt och 45 procent delvis av samma åsikt. Resten av de svarande var delvis av annan åsikt eller av annan åsikt eller de kunde inte svara. 31 procent av de svarande ansåg att webbplatsen var uppdaterad och 48 procent ansåg att den var ganska uppdaterad.

Information om utsökningsförfarande intresserade de svarande mest

De svarande berättar att de mest söker information om utsökningsförfarandet på webbplatsen. 69 procent av de svarande ansåg att det inte fattas någon väsentlig information på webbplatsen. 31 procent var av annan åsikt och lämnade sina utvecklingsförslag i det öppna fältet. Ungefär hälften av dessa förslag hänvisade till utsökningens elektroniska ärendehantering.

De svarande var mest intresserade av sina egna utsökningsärenden och sitt skuldsaldo, vilka redan nu kan granskas via den elektroniska ärendehanteringen. Dessutom sökte man information på nätet om bl.a. fria månader och utsökningsansökan.

Enkäten var öppen i oktober och den gällde både sidorna oikeus.fi/ulosotto och valtakunnanvoudinvirasto.fi. Enkäten besvarades av sammanlagt 154 personer. Utsökningens webbplats är enligt enkäten en källa för information för både kunder hos utsökningen och tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Nästan hälften av de svarande, 48 procent, uppgav att de var kunder hos utsökningsverket (t.ex. gäldenär eller borgenär). Den näst största användargruppen var tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde, 32 procent. Den tredje största gruppen som sökte information på webbplatsen var andra anställda inom den offentliga förvaltningen, såsom anställda hos staten, i kommuner eller i församlingar.

Utsökningsväsendet förnyar sin webbplats stegvis. Målet är att alla sidor har förnyats senast i december 2020, då utsökningsverken och Riksfogdeämbetet bildar ett riksomfattande ämbete, Utsökningsverket.

Mer information: Kommunikationsexpert Virpi Kaukavuori