november
27.11.2020
»

Utsökningsverkets bankförbindelser ändras 1.12.2020. Ändringen beror på byte av statens betalningsrörelsebanker.

18.11.2020
»

Utsökningens organisation förnyas när de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet sammanslås 1.12.2020 till ett nytt ämbetsverk, Utsökningsverket. Efter reformen kommer utsökningens verkställighetsuppgifter som tidigare skötts av de lokala utsökningsverken och landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland att skötas av Utsökningsverket.

oktober
29.10.2020
»

Riksdagen har utfärdat en lag som ger mer flexibilitet i utsökningsförfarandet för de fall där en gäldenär fått tillfälliga betalningsstörningar vilka uppkommit på grund av de omständigheter som beror på undantagsförhållandena eller covid-19-epidemin. Lagen är i kraft t.o.m. den 30 april 2021.

28.10.2020
»

Vår organisation förnyas. De nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet sammanslås 1.12.2020 till ett nytt ämbetsverk, Utsökningsverket.

8.10.2020
»

Regeringen föreslår en förlängning av den temporära lag som sänker tröskeln för tillämpning av lättnaderna i utsökningsbalken under coronaepidemin. Det är meningen att giltighetstiden för de tillfälliga ändringarna ska förlängas till utgången av april nästa år.

september
18.9.2020
»

Coronavirusets första intåg i Finland i mars innebar ändringar även i utsökningens verksamhet. Tills vidare finns det inga tecken i statistiken att coronapandemin skulle ha lett till någon större ökning i antalet kunder hos utsökningen.

3.9.2020
»

Utsökningens organisation förnyas från och med 1.12.2020 när de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet bildar en riksomfattande myndighet, Utsökningsverket. Under sommaren sökte det nya ämbetsverket 180 utsökningsinspektörer för den riksomfattande verksamhetsenheten för basverkställighet och de har nu utnämnts till tjänsterna från och med 1.12.

juli
10.7.2020
»

Till tjänsten som servicedirektör i ledningen för enheten har utnämnts marknadsdomstolens kanslichef, ekonomie doktor Minna Mattila.

1.7.2020
»

Ansökningsförfarandet för utsökning ändras 1.12.2020 så att en person som utöver yrkesmässig indrivning och ett offentligt samfund kan lämna in en utsökningsansökan till utsökningen endast elektroniskt.

juni
29.6.2020
»

Republikens president har utnämnt ledande häradsfogde, juris kandidat Jarmo Kivistö till biträdande riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020.

12.6.2020
»

De sammanlagt 180 lediga tjänsterna som utsökningsinspektör för basverkställigheten ansöktes av 1419 personer.

12.6.2020
»

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.

1.6.2020
»

Utsökningsverket förnyas från och med 1.12.2020. De 22 nuvarande utsökningsverken och Riksfogdeämbetet som är utsökningens centralförvaltningsmyndighet blir ett riksomfattande ämbetsverk, Utsökningsverket. Vid Utsökningsverket finns centralförvaltningen och operativa verksamhetsenheter. Vid reformen delas verkställigheten in i basverkställighet, omfattande verkställighet och specialverkställighet.

maj
8.5.2020
»

Republikens president har i dag utnämnt juris kandidat Juhani Toukola till riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020.

4.5.2020
»

Riksdagen har utfärdat en lag som ger mer flexibilitet i utsökningsförfarandet för de fall där en gäldenär fått tillfälliga betalningsstörningar vilka uppkommit på grund av de omständigheter som beror på undantagsförhållandena eller covid-19-epidemin. Lagen är i kraft t.o.m. den 31 oktober 2020.

april
20.4.2020
»

Rutinmässiga utsökningsärenden, så kallad basverkställighet av utsökningsuppdrag, ska koncentreras regionalt till sex orter, det vill säga Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Vasa och Kuopio. Det nuvarande nätverket på 64 verksamhetsställen behålls oförändrat. Med ortsfördelningen säkras regional och språklig jämställdhet samt effektiv verksamhet.

16.4.2020
»

Regeringen föreslår en temporär lag för att underlätta situationen för dem som är föremål för utsökning under coronaepidemin. Syftet med propositionen är att sänka tröskeln för tillämpning av lättnader och begränsningar i utsökningsbalken.

3.4.2020
»

Justitieministeriet bereder flera regeringspropositioner med syfte att underlätta situationen för dem som får ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Syftet är i synnerhet att onödiga konkurser ska undvikas och att räntorna för konsumentkrediter ska hållas på en skälig nivå.

mars
24.3.2020
»

Samhället har hastigt och oväntat hamnat i ett undantagstillstånd där många funktioner måste omvärderas. Funktioner stängs, flyttas fram eller görs på distans. Rörelse och sammankomster begränsas. Man försöker utjämna coronavirusepidemins kurva så att hälsovården hinner med sina uppgifter. Intensivvårdens kapacitet är begränsad.

20.3.2020
»

Utsökningsverkens filialer stängs tillsvidare på grund av coronavirusepidemin. Kundtjänsten är tillgänglig i filialerna endast med tidsbokning.

17.3.2020
»

Coronaviruspandemin kan förorsaka ekonomiska svårigheter för ett flertal person- och företagsgäldenärer. Utsökningsväsendet har emottagit förfrågningar angående detta ärende.

13.3.2020
»

De flesta utsökningsärendena kan redan skötas via utsökningens e-tjänst. Det krävs således bara sällan att utsökningsärendena utreds på plats vid utsökningsverket.

11.3.2020
»

Antalet utsökningsgäldenärer började minska i fjol för första gången sedan 2014. År 2019 var cirka 562 000 gäldenärer utsökningsklienter, varav 507 000 var fysiska personer och 55 000 juridiska personer. Antalet utsökningsgäldenärer sjönk 2,6 procent från 2018.

10.3.2020
»

Riksfogdeämbetet har gett anvisningar till utsökningsverken angående coronaviruset.

2.3.2020
»

Justitieministeriet föreslår att basverkställigheten av utsökningsuppdrag ska koncentreras regionalt till sex orter. Det nuvarande nätverket av verksamhetsställen behålls oförändrat. Justitieministeriet har i dag sänt ett förslag till förordning gällande verksamhetsställena på remiss.

februari
7.2.2020
»

De som ansökt om utsökning ombeds under februari och mars månad skicka alla stora ärendemängder i jämnstora poster till utsökningen för utmätning av skatteåterbäring.

januari
31.1.2020
»

Informationen på utsökningens webbplats anses vara tillförlitlig och användbar. Detta framgår av användarenkäten i oktober. Enligt svaren finns det en del att förbättra vad beträffar hur begriplig, intressant och tillräcklig informationen är.

Publicerad 31.1.2020