Bli inte ensam – vi tar tag i skuldproblem tillsammans!

Publicerad 9.10.2017  Uppdaterad 19.10.2017

Utsökningsmyndigheten, som hör till rättsväsendet, arrangerar som en del av justitieministeriets Finland 100-jubileumsår evenemang som är öppna för alla på olika håll i Finland på Europeiska civilrättsdagen den 25 oktober eller kring denna tidpunkt i oktober–november.

Evenemangen arrangeras enligt temat för jubileumsåret, dvs. tillsammans med andra rådgivningsaktörer, till exempel ekonomi- och skuldrådgivning, rättshjälp, intressebevakning och tredje sektorn. Ämbetsverken som arrangerar evenemangen informerar lokalt om evenemangsdetaljerna. Kom med och diskutera, ta med din kompis och ta reda på saker! Evenemangsarrangörernas sammansättning och genomförandet av evenemangen varierar efter ort, de lokala utsökningsverken svarar för arrangemanget för utsökningens del.

Finland är en rättsstat och en lagenlig handläggning av ärenden och rättsskydd hör till alla. Ett rättvist bemötande är den primära principen även i situationer där det uppstår problem i en individs personliga ekonomi. Var och en i en rättsstat ska garanteras en jämlik, opartisk och lagenlig behandling av ärenden. Detta är kärnan och en central princip i rättsstaten.

Utsökningen handleder kunderna i frågor som hör till dess behörighet. Allmän ekonomi- och skuldrådgivning tillhandahålls kostnadsfritt i kommunerna och rättshjälp kan fås med offentliga medel eller med självrisk, om inkomsterna är låga. Dessutom är medborgarorganisationer som erbjuder rådgivning verksamma inom området. Genom samspel blir situationerna tydligare och målet är alltid att komma framåt i livet.

Bli inte ensam med skuldproblem!

Vet du vad som händer om skulder inte betalas eller avtalade förpliktelser inte sköts? Och vad gör man i situationer när penningärenden får ett minustecken och det börjar kännas som att man inte klarar av skulderna och vardagen? Till slut kommer ett utsökningsbrev på posten.

På evenemangen vill vi föra fram att man inte ska bli ensam med skuldproblemen, utan genast försöka finna en lösning på dem, innan de blir större. Det finns hjälp att få, och man bör ta tag i saker i ett så tidigt skede som möjligt. Medborgarnas betalningsstörningar har blivit vanligare i takt med att samhället har blivit allt mer konsumtions- och kreditcentrerat.

På evenemangen i oktober–november får vi lyssna på presentationer och diskutera allting som man undrar över kring temat. Målet med evenemangen är att öka öppenheten i frågor rörande utsökning och skuldproblem och uppmuntra till att söka lösningar och råd i svåra situationer.

Dessutom uppmuntras lokala aktörer att via evenemangen skapa nätverk för ett närmare samarbete. Ibland kan problem gällande skuldsättning vara en följd av andra problem.

För att fira jubileumsåret vill vi också föra fram budskapet om att hundraåriga Finland är en västerländsk rättsstat. Vårt land är en del av den europeiska rättsstatsfamiljen, där rättigheterna tillgodoses enligt reglering och vid behov också över gränser. Även utsökningsmyndigheten samarbetar över gränserna med myndigheter och aktörer i andra länder och den internationella verksamheten syns redan på ett praktiskt plan.

Evenemang

Lista över ämbetsverk som arrangerar evenemang, evenemangsinformation och kontaktpersoner

Mer information om bl.a. utsökning, rättshjälp och intressebevakning

oikeus.fi/sv

Hur skuldproblem kan förebyggas

Anvisningar och länkar om hur skuldproblem kan förebyggas, bl.a. skuldrådgivning och vissa aktörer inom tredje sektorn. Läs mer på Riksfogdeämbetets webbplats

Allting ska betalas – från mark till euro och virtuella valutor

Läs mer
Till början av sidan |