Remissammandrag rörande utsökningsväsendets strukturreform färdig

Publicerad 1.9.2017

I propositionen föreslås det att utsökningsbalken ändras. Enligt förslaget sammanslås de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet till en riksomfattande utsökningsorganisation, Utsökningsmyndigheten.

Verkställighetsförfarandet ska indelas i omfattande verkställighet, specialverkställighet och basverkställighet. Det föreslås att omfattande verkställighet sker vid fem regionala verksamhetsenheter. Basverkställighet och specialverkställighet ska enligt förslaget ske vid egna enheter. Basverkställighet ska utföras av en ny tjänstemannagrupp, utsökningsinspektörerna. Tjänstebeteckningen häradsutmätningsman ändras till utsökningsöverinspektör.

Sammanlagt 65 instanser blev ombedda att yttra sig om betänkandet. Totalt 60 utlåtanden lämnades in. Remissinstanserna har understött att utsökningsväsendet organiseras enligt modellen med ett ämbetsverk. Däremot har indelningen av verkställigheten i omfattande verkställighet och basverkställighet kritiserats. Organiseringen av specialverkställigheten i en egen enhet har understötts.

Mer information

Juhani Toukola, riksfogde

Mari Männistö, utvecklingschef