Remissammandrag rörande förändringar i utsökningslagstiftningen färdig

Publicerad 7.10.2015  Uppdaterad 8.10.2015

Riksfogdeämbetet tillsatte den 18 november 2014 en arbetsgrupp med uppgift att bereda de lagändringar som behövs för att reformera utsökningsväsendets struktur. Arbetsgruppen föreslår ändringar i utsökningsbalken.

Utsökningsförfarandet ska göras enklare, snabbare och smidigare utan att parternas rättssäkerhet äventyras. De största ändringarna gäller de allmänna bestämmelserna om förfarandet i 3 kap. och bestämmelserna om försäljning i 5 kap. i utsökningsbalken.

I lagen om preskription av skulder ändras 11 § för att skapa klarhet i när en rättslig åtgärd som avbryter preskription inte leder till att preskriptionstiden avbryts.

Sammanlagt 33 instanser blev ombedda att yttra sig om betänkandet. Dessutom bereddes högsta domstolen tillfälle att lämna utlåtande. Totalt 27 utlåtanden lämnades in.

Av de utlåtanden som lämnades in framgick att ett enklare, snabbare och mer flexibelt utsökningsförfarande anses vara ett bra mål som är värt att understödas. De ändringar som föreslås i betänkandet anses i huvudsak vara nödvändiga och välgrundade. Bland de förslag till ändringar av paragrafer som gäller bestämmelser om förfarandet gavs flest ställningstaganden till skyldigheten att meddela svarandens delgivningsadress. Beträffande förslagen rörande försäljning var remissinstanserna i huvudsak av samma åsikt och ansåg att förslagen var välmotiverade och värda att understödas.

Större delen av remissinstanserna var för det klargörande av 11 § i preskriptionslagen och konstaterade att nuläget, där utrymme lämnas för tolkning, är orimligt och orättvist för borgenären.

Läs remissammandrag i sin helhet (på finska)

Tillläggsinformation

Förvaltningsfogde Mari Männistö

Projektchef Hannu Töyrylä

Till början av sidan |