Arbetsgruppen föreslår ändringar i utsökningslagstiftningen

Publicerad 23.6.2015

Arbetsgruppen som Riksfogdeämbetet har tillsatt föreslår ändringar i utsökningsbalken. Utsökningsförfarandet ska göras enklare, snabbare och smidigare utan att parternas rättssäkerhet äventyras. De största ändringarna gäller de allmänna bestämmelserna om förfarandet i 3 kap. och bestämmelserna om försäljning i 5 kap. i utsökningsbalken.

De allmänna bestämmelserna om förfarandet ska ändras så att de motsvarar kraven på modern elektronisk kommunikation. I stället för att handlingar sänds till en postadress ska det vara möjligt för mottagaren att få dem via det riksomfattande elektroniska ärendesystem som är avsett för kontakter mellan medborgare eller företag och myndigheter.

I de bestämmelser som gäller försäljning ska de ändringar som skett i den elektroniska verksamhetsmiljön beaktas. Villkoren för försäljning under hand genom utmätningsmannens försorg luckras upp och ett tredje försök till försäljning möjliggörs. Det skriftliga bevakningsförfarandet ska påskyndas. I lagen om preskription av skulder ändras 11 § för att skapa klarhet i när en rättslig åtgärd som avbryter preskription inte leder till att preskriptionstiden avbryts.

Riksfogdeämbetet tillsatte den 18 november 2014 en arbetsgrupp med uppgift att bereda de lagändringar som behövs för att reformera utsökningsväsendets struktur.

Arbetsgruppen skulle först utreda vilka behov av lagstiftningsändringar som förorsakats av den senaste tidens utveckling inom rättspraxis och utsökningsförfarandet i övrigt. Arbetsgruppen skulle också utreda möjligheten att förenkla och påskynda utsökningsprocesserna. Arbetsgruppens förslag skulle ha formen av en regeringsproposition.

Tillläggsinformation

Förvaltningsfogde Mari Männistö

Riksfogde Juhani Toukola

Till början av sidan |