Beloppet av de fordringar som inkom till utsökningen för indrivning uppgick till över 2,8 miljarder euro

Publicerad 12.2.2015

År 2014 uppgick beloppet av de fordringar som inkom till utsökningen för indrivning till över 2,8 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade beloppet med cirka 5 procent, dvs. med över 100 miljoner euro.

Beloppet av skatter och andra offentligrättsliga fordringar var mindre än året innan medan beloppet av övriga privaträttsliga fordringar, såsom banklån, krediter och avgifter för olika arbetsprestationer och tjänster ökade.

I fjol redovisade utsökningen 1, 058 miljarder euro till fordringsägarna. Siffran ökade med något över 2,5 procent från 2013. Statens andel av denna summa var över 400 miljoner euro, och resten redovisades till andra fordringsägare. Dessutom togs cirka 78,5 miljoner euro ut som bruksavgifter för utsökningsväsendet av berörda parter.

Antalet ärenden minskade medan antalet gäldenärer var oförändrat

Cirka 2,7 miljoner ärenden anhängiggjordes vid utsökningsverken i fjol. Minskningen var förväntad, eftersom man till följd av ändringen av indrivningslagen som trädde i kraft i mars 2013 inte längre kunde driva in indrivningskostnader som separerats från huvudfordran som egna fordringar utan endast med den egentliga skulden.

Antalet avgifter för social- och hälsovårdstjänster i utsökning ökade med 44 procent, dvs. närmare 306 000 stycken, från 2013. I vissa kundgrupper var ökningen ännu större: till exempel ökade indrivningen av tandvårdsavgifterna med 54 procent.

År 2014 hade utsökningen cirka 536 000 gäldenärer. Av dem var cirka 481 000 fysiska personer och närmare 55 000 juridiska personer. Det totala antalet gäldenärer låg i praktiken på samma nivå som 2013. Det totala antalet nya gäldenärer, som inte haft anhängiga ärenden i utsökning föregående år, var i fjol cirka 161 000.

Utmätnings- och försäljningsvolymerna ökade

Sammanlagt förrättades nästan 631 000 utmätningar, vilket motsvarade en tillväxt på cirka 1,5 procent från året innan. Största delen av utmätningarna, cirka 416 000, hänförde sig till lön, pension eller näringsinkomst.

År 2014 såldes sammanlagt 561 bostäder (489 år 2013) och 1 264 fastigheter (1 168). Antalet realiseringar av övrig lös egendom uppgick till 962 (883).

Förra året fick utsökningsväsendet närmare 7 600 vräkningsansökningar. Av dem återkallade sökanden cirka 3 500 ansökningar. I cirka 2 000 fall konstaterade myndigheterna att den som skall vräkas flyttat på eget initiativ. Sammanlagt verkställdes 1723 vräkningar. Både antalet vräkningsansökningar och verkställda vräkningar ökade något från 2013.

Obetalda föremål som köpts på avbetalning returnerades till säljarna

Liksom under 2013 uppgick ärendena avseende återtagande och redovisning enligt lagen om avbetalningsköp till cirka 2 500 stycken. Sammanlagt 2029 avbetalningsredovisningar förrättades i fjol. I dessa fall hade köparen brutit mot villkoren för avbetalningsavtalet. Häradsfogden återlämnar föremål som köpts på avbetalning till säljaren samt fastställer dess värde vid återlämningstidpunkten och beloppet av säljarens fordran. Dessutom upprättar fogden ett uppgörelseprotokoll, där slutskulden till säljaren eller köparen fastställs utifrån föremålets värde och säljarens fordran. Uppgörelseprotokollet är en utsökningsgrund om slutskulden inte betalas frivilligt.

Mer information:

Riksfogde Juhani Toukola

Angående statistik: överinspektör Teemu Turpeinen

Till början av sidan |