Nyheter 2015

december
21.12.2015
»

Handläggningsavgifterna för utsökningsbesvär vid domstolar höjs från och med 1.1.2016. Handläggningsavgiften höjs från 86 till 250 euro, om besväret avslås i domstolen. Om besväret godkänns tas avgiften inte ut.

17.12.2015
»

Utsökningsförfarandet föreslås bli ändrat så att man i stället för de nuvarande postförsändelserna kunde sända elektroniska handlingar till medborgarna. Målet är att förenkla och påskynda utsökningsförfarandet utan att parternas rättssäkerhet äventyras. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 17 december 2015.

10.12.2015
»

I år gjordes sammanlagt cirka 146 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 53 miljoner euro.

november
20.11.2015
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks vid ingången av år 2016. Justeringen på 0,4 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

oktober
7.10.2015
»

Riksfogdeämbetet tillsatte den 18 november 2014 en arbetsgrupp med uppgift att bereda de lagändringar som behövs för att reformera utsökningsväsendets struktur. Arbetsgruppen föreslår ändringar i utsökningsbalken.

augusti
19.8.2015
»

Under första halvåret 2015 blev cirka 1,2 miljoner ärenden anhängiga inom utsökningen. Antalet var ungefär detsamma som ett år tidigare. Penningfordringar för indrivning inkom för ett värde av 1,24 miljarder euro, vilket är cirka sju procent mindre än i fjol vid motsvarande tidpunkt.

10.8.2015
»

Enligt justitie- och arbetsminister Jari Lindströms linjedragning ska utsökningens strukturreform fortsättas i enlighet med Riksfogdeämbetets genomförandeplan genom att man bereder ett lagstiftningsförslag som möjliggör att utsökningsväsendet organiseras till ett ämbetsverk. Med det samma bereds bestämmelser om fördelning av verkställighetsuppgifterna mellan personalgrupperna på ett nytt sätt efter ärendets natur och svårighetsgrad (indrivning med begränsad undersökning) samt därtill anknytande bestämmelser om ändring av tjänstestrukturen.

juni
24.6.2015
»

De som ansökt om utsökning ombeds skicka stora ärendemängder till utsökning för utmätning av skatteåterbäring i jämnstora poster i augusti och september.

23.6.2015
»

Arbetsgruppen som Riksfogdeämbetet har tillsatt föreslår ändringar i utsökningsbalken. Utsökningsförfarandet ska göras enklare, snabbare och smidigare utan att parternas rättssäkerhet äventyras. De största ändringarna gäller de allmänna bestämmelserna om förfarandet i 3 kap. och bestämmelserna om försäljning i 5 kap. i utsökningsbalken.

april
2.4.2015
»

Utsökningväsendets verksamhetsberättelse från år 2014 har publicerats på Riksfogdeämbetets webbplats.

mars
16.3.2015
»

Årsstatistiken över utsökningsväsendet, Ulosotto Suomessa 2014, är publicerat. Statistiken finns på Riksfogdeämbetets websidor.

februari
12.2.2015
»

År 2014 uppgick beloppet av de fordringar som inkom till utsökningen för indrivning till över 2,8 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade beloppet med cirka 5 procent, dvs. med över 100 miljoner euro.

Publicerad 3.3.2015