Utsökningen har effektiviserat bekämpningen av grå ekonomi

Publicerad 8.4.2014

Utsökningens specialindrivning reder ut besvärliga utsökningsärenden där gäldenärerna ofta försöker gömma undan egendom för borgenärerna.

År 2013 uppnådde specialindrivningen ett rätt bra resultat: ca 39,2 miljoner euro redovisades till borgenärerna. År 2012 var motsvarande summa ca 12,1 miljoner euro.

Specialindrivningens resultat omfattar också betalningar som gäldenärer betalat direkt till borgenärer, betalningsavtal mellan gäldenärer och borgenärer och tillgångar som anvisats som föremål för åtgärder för andra utsökningsmyndigheter eller samarbetsparter.

Med beaktande av alla ovan nämnda poster var specialindrivningens resultat 2013 ca 76,5 miljoner euro (36,7 miljoner euro 2012).

I slutet av 2013 hade specialindrivningen utmätt eller beslagtagen egendom till ett värde av 99 miljoner euro. Det monetära resultatet av denna egendom realiseras och preciseras senare.

Specialindrivningen tog över utredningen av 495 nya gäldenärer 2013. Tillsammans med de gäldenärer som överförts från året innan hade specialindrivningen sammanlagt 1 141 gäldenärer, varav utredningen av 498 gäldenärer blev klar under året.

Det förbättrade resultatet beror på en målmedveten utveckling av specialindrivningen, men verksamheten präglas också av kraftiga variationer i det monetära resultatet mellan åren.

Specialindrivningens viktigaste inverkan och resultat är dock att förebygga missbruk i betalningen av skulder, konstaterar riksfogde Juhani Toukola. När risken för att åka fast ökar minskar försöken att undvika betalning av skulder och samtidigt ofta också den ekonomiska brottsligheten. Att gallra bort den vinning som ekonomisk brottslighet ger motverkar i sin tur senare ekonomisk brottslighet, eftersom verksamheten kräver medel.


Grå ekonomi bekämpas genom informationsutbyte mellan myndigheter

Specialindrivningen tar över gäldenärer via två kanaler. En del kommer från utsökningens normala indrivning, om man där anser att det är motiverat att utföra en mer omfattande utredning om en gäldenärs utmätningsbara förmögenhet. Andra hamnar hos specialindrivningen via andra myndigheters utredningar, då man inser att det även behövs mer omfattande utredning om rätt riktade verkställighetsåtgärder. Informationsutbytet mellan myndigheter såsom polisen, skatteverket, tullen och utsökningen spelar en central roll i bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Specialindrivningen vid utsökningen utvidgades till att omfatta hela landet 2011. Enligt riksfogden har resultaten varit lovande.

Ytterligare information: riksfogde Juhani Toukola

Till början av sidan |