december
18.12.2014
»

Till lagen fogas bestämmelser om slutgiltig preskription av en fordran. Denna preskriptionstid börjar löpa från det att fordran förfaller till betalning.

3.12.2014
»

I år gjordes sammanlagt cirka 149 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 56 miljoner euro.

november
25.11.2014
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen höjs vid ingången av år 2015. Justeringen på 0,4 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

19.11.2014
»

Skatteförvaltningens lägesrapport Grå ekonomi 2014 behandlar nuläget i den grå ekonomin i Finland och nya metoder att bekämpa den.

augusti
20.8.2014
»

Under första halvåret 2014 anhängiggjordes 1 162 563 utsökningsärenden vilket var närmare 280 000 mindre än i fjol. Det är en minskning på cirka 19 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

7.8.2014
»

Gäldenärer kan nu beställa utskriften gäldenärens utsökningsärenden (f.d. utskrift till part, gäldenärsspecifik) via e-tjänsten.

juni
26.6.2014
»

De som ansökt om utsökning ombeds skicka stora ärendemängder till utsökning för utmätning av skatteåterbäring i jämnstora poster i augusti och september.

24.6.2014
»

Hannu Töyrylä till projektchef för strukturreformprojektet, Veikko Minkkinen till ledande förvaltningsfogde för utvecklings- och styrningsenheten.

april
8.4.2014
»

Utsökningens specialindrivning reder ut besvärliga utsökningsärenden där gäldenärerna ofta försöker gömma undan egendom för borgenärerna.

4.4.2014
»

Utsökningväsendets verksamhetsberättelse från år 2013 har publicerats på Riksfogdeämbetets webbplats. Direkt länk till dokumenten (på finska, innehåller svensk presentationblad)

mars
17.3.2014
»

Justitieministeriet har gett ledande häradsfogde vid Helsingfors utsökningsverk Timo Heikkinen och lagman vid Kemi-Torneå tingsrätt Antti Savela i uppgift att utreda möjligheterna att överföra behandlingen av summariska tvistemål antingen till utsökningsmyndigheterna eller till några tingsrätter. Läs mer på justitieministeriets webbplats

14.3.2014
»

Antalet ärenden inom utsökningen låg 2013 kvar på ungefär samma nivå som året innan. Förra året inkom cirka tre miljoner utsökningsärenden till utsökningsverken.

10.3.2014
»

"Vi lever i ett konsumtions- och kreditsamhälle ─ skulder uppstår och försvinner i rask takt. Den främsta orsaken till att en skuld försvinner bör dock vara att den betalas. Annars fungerar systemet inte."

Publicerad 6.8.2014