december
4.12.2013
»

I år gjordes sammanlagt cirka 142 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 60 miljoner euro.

3.12.2013
»

En del av kundbreven inom utsökningen har förnyats i slutet av november efter uppdateringen av informationssystemet för utsökningen.

november
25.11.2013
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen höjs vid ingången av år 2014. Justeringen på 1,3 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

18.11.2013
»

Lagen om indrivning av fordringar har ändrats. Vid indrivning av konsumentfordringar kan de influtna medlen riktas mot indrivningskostnader först efter att fordran och dess ränta betalats.

oktober
22.10.2013
»

I mitten av oktober samlades arbetsgrupperna för utsökningsväsendets strukturreform vid ett gemensamt inledningsmöte i Helsingfors. Medlemmarna i organisationsarbetsgruppen, förfarandearbetsgruppen och IT-arbetsgruppen var närvarande.

september
11.9.2013
»

Nordiska utsökningsexperter samlades i Åbo 4–6 september på ett seminarium där man resonerade om olika möjligheter att ingripa mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

augusti
15.8.2013
»

Under första halvåret 2013 anhängiggjordes 1 439 749 nya utsökningsärenden, vilket var cirka 70 000 mer än i fjol. Det är en ökning på cirka 5 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

juli
5.7.2013
»

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt beslut (26.10.2012 Dnr 4124/4/11) fäst uppmärksamhet vid gäldenärens rätt att bli hörd vid utmätningsprocessen för skatteåterbäring.

maj
21.5.2013
»

Riksfogden har inrättat en ledningsgrupp för utsökningsväsendets strukturreformprojekt. Strukturreformen anknyter till ett resultatmål som justitieministeriet har gett Riksfogdeämbetet. Enligt detta mål ska utsökningsväsendets uppgifter, arbetsmetoder och tjänstestruktur utredas i syfte att förbättra ekonomin och produktiviteten.

april
3.4.2013
»

Under 2012 låg antalet ärenden inom utsökningsväsendet kvar på samma nivå som året innan. Utsökningsverken fick cirka tre miljoner utsökningsärenden. Utsökningsväsendets uppgift är att verkställa domar och indriva direkt utsökningsbara fordringar.

mars
7.3.2013
»

Riksfogdeämbetets Helsingforskontor flyttar till nya lokaler i Östra Böle den 14 mars 2013. Flytten orsakar inga avbrott i Riksfogdeämbetets tjänster. Personalen vid huvudkontoret i Åbo kan nås på normalt sätt under flytten.

Publicerad 5.7.2013