Nyheter 2012
december
14.12.2012
»

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling förordade justitieministeriets plan att minska antalet verksamhetsställen för utsökningsverken. På grundval av detta har justitieministeriet i dag utfärdat en förordning genom vilken antalet verksamhetsställen för utsökningsverken minskar från nuvarande 178 till 66. De nuvarande 22 huvudsakliga verksamhetsställena förblir som de är, men antalet filialer minskas till 44.

11.12.2012
»

I år gjordes sammanlagt cirka 142 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 53,5 miljoner euro. Detta är cirka fem procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas uppgå till ungefär en miljard euro.

november
29.11.2012
»

Från och med den 1 december 2012 sköts penningrörelsen i utsökningen genom Pohjola Bank. Förändringen beror på att staten byter huvudförmedlare i betalningsrörelsen. De nya kontonumren ska börja användas så snart som möjligt. Användningen av kontona i Nordea upphör helt från och med den senare delen av mars 2013.

19.11.2012
»

Utsökningsverken inför stegvis emblemet för Finlands riksvapen som ett gemensamt myndighetsemblem. I det första skedet kommer statens lejonemblem att synas på brev som skickas till kunder från utsökningens informationssystem, såsom meddelanden om anhängighet, betalningsuppmaningar samt betalningsförbud som skickas till arbetsgivare.

19.11.2012
»

Lagen om Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland träder i kraft den 20 november 2012. Lagen förändrar den nuvarande utnämningspraktiken.

9.11.2012
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen höjs vid ingången av år 2013. Justeringen på 2,8 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

oktober
4.10.2012
»

Riksfogdeämbetets webbplats har öppnats i sitt nya utförande. Sidorna finns nu på adressen www.valtakunnanvoudinvirasto.fi . Den gamla adressen www.oikeus.fi/vvv omdirigerar besökaren till den nya adressen. De svensk- och engelskspråkiga sidorna finns på adresserna www.riksfogdeambetet.fi resp. www.enforcement.fi .

september
5.9.2012
»

Den tredje årskursen i ordningen inom praktiksystemet för biträdande fogdar avslutades med betygsutdelning på Riksfogdeämbetets huvudkontor i Åbo. Utbildningsprogrammet som är avsett för personer som inte arbetar inom utsökningsväsendet lockade denna gång nio juris magistrar.

augusti
14.8.2012
»

De ärenden som blev föremål för utsökning ökade kraftigt under första halvan av 2012, med cirka 16 procent jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol. Antalet utsökningsärenden bedöms stiga till 3,3 miljoner vid slutet av året, då motsvarande siffra var 3 miljoner ärenden år 2011.

13.8.2012
»

Utsökningsverket korrigerar de uppgifter om betalningsanmärkningar som felaktigt har skickats till kreditupplysningsbolagen. Felet har gällt en del av de nya uppgifterna om betalningsanmärkningar till följd av långvarig utsökning.

april
2.4.2012
»

Vid utsökningsväsendet inleddes beredningen för överlämnande av uppgifter om betalningsanmärkningar till följd av långvarig utsökning då ändringarna i kreditupplysningslagen och utsökningsbalken trädde i kraft 1.4.2012.

mars
23.3.2012
»

Justitieministeriet och Riksfogdeämbetet påminner om att långvariga utsökningsärenden antecknas som betalningsstörningar i kreditupplysningsregister från och med april. Kreditupplysningsföretag får uppgifter om utsökningen när utmätning av lön, pension eller annan periodisk inkomst eller en avtalad betalningsplan i stället för utmätningen fortlöpt i minst 18 månader under de två föregående åren.

9.3.2012
»

År 2011 inkom cirka tre miljoner nya utsökningsärenden till utsökningsverken, vilket är omkring tio procent mer än 2010. Alla utsökningskategorier ökade, med undantag för underhållsbidrag och böter.

5.3.2012
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma konsekvenserna av en eventuell sammanslagning av Konkursombudsmannens byrå och Riksfogdeämbetet.

februari
15.2.2012
»

Från och med den första april medför långvarig utsökning en anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret. I fortsättningen lämnas uppgifter till kreditupplysningsregistret ifall utmätning av lön, pension eller annan periodisk inkomst eller en betalningsplan som gjorts upp med utsökningen har fortgått sammanlagt minst 18 månader under de två föregående åren (Utsökningsbalken 1 kap. 32 §, LaUB 12/2009).

januari
4.1.2012
»

Det nuvarande servicebehovet inom utsökningen kräver inte längre ett så omfattande nätverk av verksamhetsställen som utsökningsverken för närvarande har tillgång till. Riksfogdeämbetet föreslår för justitieministeriet att de nuvarande 178 verksamhetsställena ersätts av ett nätverk med 63 verksamhetsställen.

Publicerad 12.3.2013