Aktuellt

Nyheter
3.4.2020
»

Justitieministeriet bereder flera regeringspropositioner med syfte att underlätta situationen för dem som får ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Syftet är i synnerhet att onödiga konkurser ska undvikas och att räntorna för konsumentkrediter ska hållas på en skälig nivå.

24.3.2020
»

Samhället har hastigt och oväntat hamnat i ett undantagstillstånd där många funktioner måste omvärderas. Funktioner stängs, flyttas fram eller görs på distans. Rörelse och sammankomster begränsas. Man försöker utjämna coronavirusepidemins kurva så att hälsovården hinner med sina uppgifter. Intensivvårdens kapacitet är begränsad.

20.3.2020
»

Utsökningsverkens filialer stängs tillsvidare på grund av coronavirusepidemin. Kundtjänsten är tillgänglig i filialerna endast med tidsbokning.

17.3.2020
»

Coronaviruspandemin kan förorsaka ekonomiska svårigheter för ett flertal person- och företagsgäldenärer. Utsökningsväsendet har emottagit förfrågningar angående detta ärende.

13.3.2020
»

De flesta utsökningsärendena kan redan skötas via utsökningens e-tjänst. Det krävs således bara sällan att utsökningsärendena utreds på plats vid utsökningsverket.

11.3.2020
»

Antalet utsökningsgäldenärer började minska i fjol för första gången sedan 2014. År 2019 var cirka 562 000 gäldenärer utsökningsklienter, varav 507 000 var fysiska personer och 55 000 juridiska personer. Antalet utsökningsgäldenärer sjönk 2,6 procent från 2018.

10.3.2020
»

Riksfogdeämbetet har gett anvisningar till utsökningsverken angående coronaviruset.

2.3.2020
»

Justitieministeriet föreslår att basverkställigheten av utsökningsuppdrag ska koncentreras regionalt till sex orter. Det nuvarande nätverket av verksamhetsställen behålls oförändrat. Justitieministeriet har i dag sänt ett förslag till förordning gällande verksamhetsställena på remiss.

7.2.2020
»

De som ansökt om utsökning ombeds under februari och mars månad skicka alla stora ärendemängder i jämnstora poster till utsökningen för utmätning av skatteåterbäring.

31.1.2020
»

Informationen på utsökningens webbplats anses vara tillförlitlig och användbar. Detta framgår av användarenkäten i oktober. Enligt svaren finns det en del att förbättra vad beträffar hur begriplig, intressant och tillräcklig informationen är.

27.12.2019
»

I början av 2015 trädde en bestämmelse om slutgiltig preskription av skulder som beräknas utifrån skulden förfallodag. De första skulderna preskriberades med stöd av denna bestämmelse 1.1.2020.

23.12.2019
»

Sammanlagt cirka 157 000 utmätningar riktades mot 2019 års skatteåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till över 74,8 miljoner euro.

13.12.2019
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön höjs vid ingången av år 2020.

28.11.2019
»

Postens arbetskonflikt har upphört 27.11.2019. Under poststrejken, som började på måndag 11.11.2019, uppsköts sändning av betalningsuppmaningar, vilka skickas till utsökningsgäldenärerna, samt av fakturor, vilka i huvudsak skickas till sökandena.

8.11.2019
»

Postsektorns fackförbund PAU har meddelat om att en strejk inleds på måndag 11.11.2019 klo 06.00 och att denna pågår i två veckor t.o.m. 24.11.2019. Uppskattningsvis kommer strejken att avsevärt försvåra postgången.

15.10.2019
»

Vi förnyar utsökningsväsendets webbplats och vill ta del av användarnas åsikter om den nuvarande webbplatsen. Du kan svara på enkäten fram till 31. oktober 2019.

14.10.2019
»

Direkta numren till tjänstemän har fungerat normalt.

4.9.2019
»

Justitieministeriet har inlett ett projekt för att minska risken för överskuldsättning. Målet är att förbättra medborgarnas ekonomiska kunnande och kontroll över sin ekonomi samt överskuldsatta personers möjligheter att få hjälp.

Publicerad 31.1.2020