Valtakunnanvouti

 • vastaa siitä, että virastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti, tuloksellisesti ja laadukkaasti
 • ratkaisee Valtakunnanvoudinvirastossa käsiteltävät asiat, jollei viraston työjärjestyksessä, ylemmissä säännöksissä tai valtakunnanvoudin erikseen antamasta määräyksestä muuta johdu
 • voi määrätä jonkin asian tai asiaryhmän käsittelemisestä ja ratkaisemisesta toisinkin kuin mitä viraston työjärjestyksessä on määrätty
 • Valtakunnanvoudin sijaisena toimii hallintoyksikön päällikkö tai valtakunnanvoudin erikseen sijaisekseen määräämä muu johtava hallintovouti

Valtakunnanvoudilla on erityinen ratkaisuvalta asioihin, jotka koskevat

 • koko virastoa tai useampaa yksikköä
 • periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia asioita
 • ulosottolaitoksen vuotuista talousarviota ja tulostavoitteita
 • yli 20.000 euron korvauksia, joita esitetään maksettavaksi
 • valtuutuksen antamista tuomioistuinasian hoitamisessa
 • kansainvälisiä asioita

Valtakunnavoudinviraston johtoryhmä

 • käsittelee neuvoa antavana elimenä laajakantoiset tai periaatteellisesti tärkeät viraston toimintaa, toiminnan ja talouden suunnittelua ja kehittämistä koskevat asiat
 • jäseninä valtakunnanvouti, johtavat hallintovoudit ja viestintäasiantuntija
 
Julkaistu 24.8.2018