Ulosottomies voi jatkossa lähettää kirjeitä sähköisesti Kansalaisen asiointitilille

Julkaistu 13.5.2016

Kesäkuun alussa tulee voimaan laki, joka antaa ulosottomiehelle mahdollisuuden lähettää ulosoton kirjeitä asiakkaalle tavanomaisen kirjepostilähetyksen sijaan sähköisesti Kansalaisen asiointitilille. Samassa yhteydessä tulee ulosottolainsäädäntöön joukko muitakin muutoksia.

Ulosoton kirjeitä voidaan ilman asiasta erikseen sopimista lähettää sähköisenä sellaiselle ulosoton asiakkaalle, joka on ottanut käyttöönsä Kansalaisen asiointitilin osoitteessa https://asiointitili.suomi.fi. Kirjeiden lähettäminen Asiointitilille alkaa 1.8.2016 lukien.

Mikäli Asiointitilin käyttöön ottanut ulosoton asiakas ei halua saada ulosoton asiakirjoja sähköisenä, hän voi sen erikseen kieltää ilmoittamalla asiasta siihen ulosottovirastoon, jossa hänen asioitaan hoidetaan.

Uuden lain myötä ulosoton asianosaisille toimitettavien vuosittaisten määräaikaisilmoitusten lähettämisestä luovutaan. Esimerkiksi velallisella on nykyisin mahdollisuus saada tiedot sähköisesti milloin tahansa tilaamalla oikeushallinnon sähköisestä asiointipalvelusta velallisen ulosottoasiat -tuloste. Tilaaminen edellyttää, että asiakas on ottanut käyttöönsä Kansalaisen asiointitilin.

Myös yritys tai yhteisö voi tilata todistuksen ulosottorekisteristä

Jatkossa myös oikeushenkilö, eli yritys tai yhteisö, voi tilata ulosottorekisteristä todistuksen henkilön ulosottoasioista. Aiemmin tämä on ollut mahdollista vain yksityishenkilölle. Tämä parantaa yritysten ja yhteisöjen mahdollisuutta selvittää henkilöiden luottokelpoisuutta ja luotettavuutta ulosottohistoriatietojen perusteella. Esimerkiksi vuokranantaja saa tiedon, onko vuokralainen aiemmin häädetty hallitsemistaan tiloista.

Ulosottotodistuksen voi tilata sähköisesti oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi .

Ulosottomyynteihin lisää joustavuutta

Ulosmitatun omaisuuden myyntiä helpotetaan lakimuutosten myötä. Kolmas myyntiyritys sallitaan erityisestä syystä. Myyntimenettelyä myös nopeutetaan. Myyntiin liittyvien valvontojen, joissa selvitetään mm. omaisuuteen liittyvät oikeudet ja panttivelat, vähimmäismääräaika lyhenee neljästä kahteen viikkoon. Ulosottomiehen toimittamassa vapaassa myynnissä vähimmäishintavaatimusta lievennetään. Kauppahinnan ei tarvitse enää vastata käypää hintaa vaan riittää, ettei se selvästi alita käypää hintaa.

Ulosottokaareen kirjataan säännös avoimesta sähköisestä huutokaupasta, joka sallii ulosottomiehelle mahdollisuuden antaa irtaimen omaisuuden, esimerkiksi ajoneuvon, huutokauppamyynnin internetissä kokonaan toimeksi yksityiselle toimijalle.

Ulosoton hakeminen helpottuu

Ulosoton sähköinen hakeminen helpottuu. Hakemukseen liitettävää ulosottoperustetta, eli esimerkiksi velkomustuomiota, ei enää tarvitse lähettää ulosottoon alkuperäisenä. Ulosottoa voi myös hakea sähköisesti oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, vaikka ulosottoperuste ei olisi sähköisessä tuomiorekisterissä. Myös valtakirjan voi tilitysvaltakirjaa lukuun ottamatta toimittaa jäljennöksenä.

Velan vanhentuminen katkeaa vaikka velallisen olinpaikka ei olisi selvillä

Lakiuudistuksen jälkeen ulosottoasian vireilletulo pääsääntöisesti katkaisee velan vanhentumisen. Jatkossa vanhentuminen katkeaa, vaikka vastaaja ei olisi saanut asiasta vireilletuloilmoitusta sen vuoksi, että ulosottomies ei ole pystynyt selvittämään hänen olinpaikkaansa. Uudistettu säännös koskee kaikkia ulosottoasioita, joissa ulosoton este todetaan 1.6.2016 tai sen jälkeen.

Passiivirekisteröinnin päättymisestä ei enää ilmoiteta erikseen

Ulosoton hakija voi pyytää asiansa merkitsemistä passiivirekisteriin siinä tilanteessa, kun ulosotto päättyy velallisen varattomuuteen. Passiivirekisteröinti on voimassa kaksi vuotta. Jos tänä aikana velalliselle ilmaantuu ulosmitattavaa omaisuutta, se ulosmitataan myös passiivirekisterissä olevan saatavan hyväksi. Jollei ulosmitattavaa omaisuutta rekisteröintiaikana löydy, passiivirekisteröinti päättyy mutta sen päättymisestä ei enää erikseen ilmoiteta hakijalle.

Lisätiedot:

Kehityspäällikkö Mari Männistö, Valtakunnanvoudinvirasto

Johtava hallintovouti Veikko Minkkinen, Valtakunnanvoudinvirasto

Linkit:

Kansalaisen asiointitili https://asiointitili.suomi.fi .

Oikeushallinnon sähköinen asiointi https://asiointi.oikeus.fi .

Tietoa ulosotosta ja ulosottovirastojen yhteystiedot Oikeus.fi/ulosotto

OM:n tiedote 28.4.2016 Ulosoton sähköistä asiointia lisätään

Valtioneuvoston päätös 28.4.2016

Sivun alkuun |