Valtakunnanvoudinviraston työryhmä esittää ulosottovirastojen yhdistämistä

Julkaistu 16.5.2017

Valtakunnanvoudinviraston asettama työryhmä esittää ulosoton organisointia yhdeksi virastoksi. Nykyiset 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvirasto lakkaisivat ja perustettaisiin yksi valtakunnallinen ulosottovirasto, Ulosottolaitos.

Työryhmän esitys liittyy ulosottotoimen käynnissä olevaan rakenneuudistushankkeeseen (URA), jonka oikeusministeriö on antanut Valtakunnanvoudinvirastolle valmisteltavaksi.

Ulosoton rakenneuudistuksen taustalla ovat oikeusministeriön oikeudenhoidon uudistamisohjelman linjaukset sekä ulosoton toimintojen sopeuttaminen pieneneviin määrärahoihin. Säästöjä tavoitellaan toimintojen uudelleenorganisoinnilla. Uudistuksella ei ole merkittävää vaikutusta velallisten tai velkojien asemaan. Ulosoton palvelukykyä sekä yhdenmukaista ulosottomenettelyä on valtakunnallisesti organisoidussa Ulosottolaitoksessa tarkoitus tehostaa ja parantaa.

Valtakunnanvoudinvirasto asetti tammikuussa 2016 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen ulosoton rakenneuudistuksen edellyttämiksi säännösmuutoksiksi. Ne liittyvät ulosoton organisaatioon ja virkarakenteeseen sekä ulosottomenettelyä koskeviin uudistuksiin. Esitetyt muutokset koskevat pääasiassa ulosottokaarta.

Sähköinen asiointi lisääntyy

Ulosoton rakenneuudistuksen myötä sähköistä asiointia lisätään merkittävästi. Ulosoton toimipaikkaverkostoa kehitetään, koska välttämättömät käynnit ulosottovirastoissa vähenisivät sähköisten palvelujen myötä. Asiointi toimipaikoissa olisi kuitenkin mahdollista pääsääntöisesti työssäkäyntialueiden rajoissa.

Ulosottolaitoksen uutta toimipaikkaverkostoa valmistellaan parhaillaan ja siitä päätetään oikeusministeriön asetuksella. Ulosoton toiminta koko valtakunnan alueella on tarkoitus säilyttää, vaikka ulosoton tiettyjä toimintoja voidaan keskittää ja johtaa valtakunnallisesti.

- Rakenneuudistus on ulosoton kannalta merkittävä ja iso uudistus, jolla turvaamme ulosoton toimintaedellytykset ja asiakkaittemme oikeusturvan toteutumisen tiukan talouden aikana, kertoo valtakunnanvouti Juhani Toukola.

- Toimipaikkaverkostoon kuuluu myös palvelupisteitä ja päivystystoimipaikkoja, joissa voidaan asiakkaita ottaa vastaan ja tarvittaessa toimitusmiehet liikkuvat muuallekin. Näin turvataan riittävä asiakaspalvelu jatkossakin.

Työmenetelmiä uudistetaan

Työryhmän esityksellä on vaikutusta työn sisäiseen organisointiin Ulosottolaitoksessa. Uudistuksessa ulosoton täytäntöönpanomenettely jaettaisiin perustäytäntöönpanoon, laajaan täytäntöönpanoon ja erityistäytäntöönpanoon.

Perustäytäntöönpano olisi sellaisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka voidaan käsitellä nopeasti, velallista tapaamatta ja lähtökohtaisesti sähköisin menetelmin. Vaativampia, myös velallisen henkilökohtaista tapaamista tai kohteissa paikan päällä käyntiä edellyttäviä laajan täytäntöönpanon tehtäviä toimitettaisiin viidessä alueellisessa toimintayksikössä.

Perustäytäntöönpanoa toimittaisi uusi virkamiesryhmä, ulosottotarkastajat. Valtaosa nykyisistä toimitusmiehistä sijoittuisi laajaan täytäntöönpanoon. Erityistäytäntöönpano toimisi omassa yksikössä. Sen tehtäviin sisältyy talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaa viranomaisyhteistyön avulla.

Ulosottokaaren uudistamista koskeva esitys on lähetetty lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen Valtakunnanvoudinvirasto antaa esityksen oikeusministeriölle, jossa hallituksen esitys valmistellaan lopulliseen muotoonsa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017. Uudistus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta. Työryhmän mietintöön sisältyi yksi eriävä mielipide.

Työryhmän esitys löytyy osoitteesta Lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Kehittämispäällikkö Mari Männistö

Sivun alkuun |