Ulosottolainsäädäntöön ehdotettuja muutoksia koskeva lausuntotiivistelmä valmis

Julkaistu 7.10.2015  Päivitetty 8.10.2015

Valtakunnanvoudinvirasto asetti 18. päivänä marraskuuta 2014 työryhmän valmistelemaan ulosottotoimen rakenneuudistusta varten tarvittavia lainmuutoksia. Työryhmä esittää muutoksia ulosottokaareen.

Ulosottomenettelyä halutaan yksinkertaistaa, nopeuttaa ja joustavoittaa asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta. Suurimmat muutokset liittyvät ulosottokaaren 3 luvun yleisiin menettelysäännöksiin ja 5 luvun myyntiä koskeviin säännöksiin.

Velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:ää muutettaisiin sen selkeyttämiseksi, milloin oikeudellinen katkaisutoimi ei johda vanhentumisajan katkeamiseen.

Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 33 taholta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus lausua mietinnöstä. Lausuntoja saatiin yhteensä 27.

Annetuista lausunnoista kävi ilmi, että ulosottomenettelyn yksinkertaistamista, nopeuttamista ja joustavoittamista pidetään lähtökohtaisesti hyvänä ja kannatettavana tavoitteena. Mietinnössä esitettyjä muutoksia pidetään pääosin tarpeellisina ja perusteltuina. Yleisten menettelysäännösten pykäliin esitetyistä ehdotuksista eniten kannanottoja saivat vastaajan tiedoksianto-osoitteen ilmoittamisvelvollisuutta koskevat muutosehdotukset.

Myyntiä koskevista ehdotuksista lausunnonantajat olivat pääasiassa samalla kannalla ja kokivat niiden olevan hyvin perusteltuja ja kannatettavia.

Valtaosa lausunnonantajista oli velan vanhentumislain 11 §:ään ehdotetun selkeytyksen kannalla todeten nykyisen tulkinnanvaraisen tilanteen olevan velkojan kannalta kohtuuton ja epäoikeudenmukainen.

Lue lausuntotiivistelmä kokonaisuudessaan

Lisätietoja:

Hallintovouti Mari Männistö

Projektipäällikkö Hannu Töyrylä

Sivun alkuun |