Ulosottoon saapui perittäväksi yli 2,8 miljardin euron rahasaatavat

Julkaistu 12.2.2015

Ulosottoon saapui vuonna 2014 rahasaatavia perittäväksi yli 2,8 miljardin euron arvosta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin viisi prosenttia eli yli 100 miljoonaa euroa.

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saatavia saapui edellisvuotta vähemmän ja muita yksityisoikeudellisia saatavia, kuten pankkilainoja, luottoja ja maksuja erilaisista työsuorituksista ja palveluista, edellisvuotta enemmän.

Ulosotto tilitti velkojille viime vuonna 1,058 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli hieman yli 2,5 prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 400 miljoonaa euroa, ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 78,5 miljoonaa euroa.

Asiamäärät pienenivät, velallismäärä ennallaan

Ulosottovirastoihin tuli viime vuonna vireille noin 2,7 miljoonaa asiaa. Määrä pieneni odotetusti, sillä maaliskuussa 2013 voimaan tulleen perintälain muutoksen seurauksena pääsaatavasta irrallaan olevia perintäkuluja ei voinut enää periä omana saatavana vaan varsinaisen velan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja päätyi ulosottoon 44 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013, lähes 306 000 kappaletta. Joissakin asiaryhmissä kasvu oli vieläkin suurempaa: esimerkiksi perittäväksi tulleet hammashoitomaksut kasvoivat 54 prosenttia.

Ulosotossa oli vuonna 2014 noin 536 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 481 000 ja oikeushenkilöitä lähes 55 000. Eri velallisten kokonaismäärä pysyi käytännössä vuoden 2013 tasolla. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli viime vuonna yhteensä 161 000.

Ulosmittausten ja myyntien määrät kasvoivat

Erilaisia ulosmittauksia toimitettiin lähes 631 000 kappaletta, ja kasvua oli noin 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Suurin osa ulosmittauksista, noin 416 000, kohdistui palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon.

Asunto-osakkeita myytiin vuonna 2014 yhteensä 561 kappaletta (489 kpl vuonna 2013) ja kiinteistöjä 1264 kpl (1168). Muun irtaimen omaisuuden realisointeja oli 962 kappaletta (883).

Ulosottoon saapui viime vuonna lähes 7600 häätöhakemusta. Näistä hakija peruutti noin 3500 hakemusta. Noin 2000 tapauksessa viranomaiset totesivat häädettävän muuttaneen itse. Häätöjä toimeenpantiin 1723 kappaletta. Sekä häätöhakemusten että toimeenpantujen häätöjen määrät kasvoivat jonkin verran vuodesta 2013.

Osamaksukaupalla hankittuja maksamattomia esineitä palautettiin myyjille

Osamaksukauppalain mukaisia takaisinotto- ja tilitysasioita saapui vuoden 2013 tapaan noin 2500 kappaletta. Osamaksutilityksiä toimitettiin viime vuonna 2029 kappaletta. Näissä tapauksissa ostaja on rikkonut osamaksusopimuksen ehtoja. Kihlakunnanvouti palauttaa osamaksulla myydyn esineen myyjälle, määrää sen arvon palautushetkellä ja vahvistaa myyjän saatavan määrän. Lisäksi vouti laatii tilityspöytäkirjan, jossa esineen arvon ja myyjän saatavan erotuksena vahvistetaan loppuvelka myyjälle tai ostajalle. Tilityspöytäkirja on ulosottoperuste, jos loppuvelkaa ei suoriteta vapaaehtoisesti.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Tilastot: ylitarkastaja Teemu Turpeinen

Sivun alkuun |