OM: Lopuillekin lama-ajan veloille vanhentumisaika

Julkaistu 18.12.2014

Lakiin ollaan ottamassa säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä.

Velan vanhentumisaika on 20 vuotta, ja jos velkojana on luonnollinen henkilö, 25 vuotta. Säännös koskee luonnollisen henkilön sopimukseen perustuvaa rahavelkaa.

Näin velkavastuulla on kaikissa tapauksissa enimmäiskesto. Nykyisin ulosottovelat vanhentuvat lopullisesti 15 vuodessa (eräissä tapauksissa 20 vuodessa) laskettuna lopullisesta tuomiosta. Sen sijaan sellaiset velat eivät vanhene, joista ei syystä tai toisesta ole hankittu tuomiota ja joiden vanhentuminen on määräajoin katkaistu. Lainmuutoksen myötä myös tällaiset velat vanhentuvat.

Ulosotossa ei oteta automaattisesti huomioon velan erääntymisestä laskettavaa vanhentumista, vaan velallisen on vedottava siihen ja esitettävä erääntymisestä selvitys.

Vanhentumista koskevia uusia säännöksiä sovelletaan rajoitetusti taannehtivasti. Lain voimaan tullessa vanhentumisajasta katsotaan kuluneen enintään 15 vuotta. Tämä merkitsee, että velkoja voi periä saataviaan lain voimaantulon jälkeen vielä 5 tai 10 vuotta.

Sen jälkeen loputkin 1990-luvun laman aikana velkaantuneet vapautuvat veloistaan.

Uudistus liittyy vuoden 2015 alusta voimaan tulevaan velkajärjestelylain uudistamiseen.

Lue oikeusministeriön tiedote kokonaisuudessaan OM:n verkkosivuilta.

Sivun alkuun |