Oikeusministeriö: Työryhmä pohtimaan Konkurssiasiamiehen toimiston ja Valtakunnanvoudinviraston yhdistämistä

Julkaistu 5.3.2012  Päivitetty 29.8.2012

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan Konkurssiasiamiehen toimiston ja Valtakunnanvoudinviraston mahdollisen yhdistämisen vaikutuksia.

Konkurssiasiamies on konkurssipesien hallinnon valvontaa harjoittava itsenäinen viranomainen, joka toimii oikeusministeriön yhteydessä. Konkurssiasiamiehen virka on perustettu vuonna 1995. Konkurssiasiamiehen työnä on aloittein, neuvoin ja ohjein edistää ja kehittää hyvää pesänhoitotapaa. Keskeisin tehtävä on konkurssipesien hallinnon valvonta. Lisäksi virasto seuraa yritysten saneerausmenettelyjen toimeenpanoa ja osaltaan valvoo, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä asianmukaisesti.

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva ulosoton keskushallintovirasto, joka perustettiin 1.1.2010. Virastolle kuuluvat ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta. Viraston perustehtävänä on huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittää ulosottotoimea. Tähän kuuluvat mm. ulosottovirastojen tulosohjaus, toimitila-asiat, ulosoton tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen sekä ulosottovirastojen henkilöstön koulutus.
Valtakunnanvoudinvirasto on hallintovirasto, kun taas Konkurssiasiamiehen toimistolla ei ole alaisia virastoja.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, mitä vaikutuksia yhdistämisellä olisi toiminnan laatuun ja tehokkuuteen sekä toisiko yhdistäminen säästöjä ja synergiaetuja. Työryhmän on kirjattava mahdollisesta yhdistymisestä aiheutuvat hyödyt ja haitat mietintöönsä, joka sen on saatava valmiiksi 31.5.2012 mennessä.

Lisätiedot:
Työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Kari Liede, OM

Tietoa hankkeesta oikeusministeriön internet-sivuilla