Pitkäkestoisesta ulosotosta annetaan jatkossa tieto luottotietorekisteriin

Julkaistu 23.3.2012  Päivitetty 29.8.2012

Pitkäkestoinen ulosotto aiheuttaa huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin. Jatkossa tieto luottotietoyhtiöille annetaan, kun palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosmittaus tai ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan (Ulosottokaari 1 luku 32 §, LaVM 12/2009).

Ulosottolaitos luovuttaa jo nykyisin luottotietoyhtiöille tietoja ulosotossa varattomaksi todetuista velallisista. Tähän asti toistuvaistulon ulosmittaus on saattanut jatkua useita vuosia siten, että luottotietorekisterissä ei ole ollut merkintää.

Luottotietolain ja ulosottokaaren muutosten siirtymäaika päättyy

Maksuhäiriötietojen laajeneminen perustuu 1.4.2010 voimaan tulleisiin luottotietolain ja ulosottokaaren muutoksiin. Pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuville maksuhäiriömerkinnöille annettiin tuolloin kahden vuoden siirtymäaika.

Ulosoton pitkäkestoisuuden syy tai perittävän asian luonne ei vaikuta rekisteritietojen luovuttamiseen. Esimerkiksi elatusavun perinnässä velallinen on voinut tähän asti suorittaa ulosoton kautta elatusapua sitä mukaa, kun maksettavaa on erääntynyt, eikä velallisella siten ole ollut erääntynyttä velkaa ulosotossa. Tämän maksukäytännön taustalla on saattanut olla jokin muu syy kuin alentunut maksukyky.

Uuden lain siirtymäajan umpeuduttua myös ulosoton kautta pitkään perityistä elatusavuista annetaan tieto luottotietoyhtiöille. Lakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 2009/93) mukaan ainoastaan ulosoton kestoaikaan tulee kiinnittää huomiota.

Elatusavun saa pois ulosotosta ja rekisterimerkinnältä voi välttyä, mikäli velallinen ennen uuden lain siirtymäajan päättymistä maksaa erääntyvät elatusavut sekä etukäteen seuraavan kuukauden elatusavun ja tekee uskottavaksi, että hän vastaisuudessa täyttää elatusvelvollisuutensa.

Velallinen voi antaa lisätietoja maksuhäiriömerkinnästään

Halutessaan velallinen voi lisätä luottotietoyhtiön ylläpitämään rekisteriin täydentäviä tietoja maksuhäiriömerkintään johtaneista syistä luottotietolain 13 §:n 2 momentin perusteella.

Maksuhäiriömerkintöjen ensisijainen tarkoitus on luotonannon riskien vähentäminen. Siten lainan saanti, luottokortin hankkiminen ja asunnon vuokraaminen saattavat maksuhäiriömerkinnän takia hankaloitua. Luottotietojen vaikutuksen jo voimassa olevaan luottosuhteeseen, esimerkiksi luottokortin hallintaan, arvioi luoton antaja.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on luottotietorekisterin luotettavuuden ja kattavuuden lisääminen. Ulosoton pitkäkestoisuudesta johtuen tietoja luovutettaisiin noin 40.000 velallisesta, joista noin 9.000:lla ei ole aikaisempaa ulosottoon liittyvää maksuhäiriömerkintää.

Lisätietoja:

Johtava hallintovouti Petteri Katajisto

Valtakunnanvouti Juhani Toukola