Ulosoton kautta perittiin enemmän kuin vuotta aiemmin

Julkaistu 8.2.2011  Päivitetty 29.8.2012

Vuonna 2010 ulosottovirastoissa käsiteltiin yhteensä noin 2,6 miljoonaa ulosottoasiaa, mikä oli noin kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Asiamäärien kasvu kuitenkin hieman hidastui, sillä vuotta aiemmin asioiden määrä kasvoi kymmenellä prosentilla.

Viime vuoden aikana ulosotossa saatavia perittiin kaikkiaan noin 518 000 velalliselta. Vuoden lopussa velallisia oli yhteensä 239 000, joista yritysvelallisia oli 22 000. Pitkäkestoisessa, eli yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa, oli vajaa viidennes velallisista ja yli kaksi vuotta ulosotossa noin neljännes velallisista.

Ulosottoon saapui vuonna 2010 kaikkiaan noin 7400 häätöhakemusta, joista ulosotossa pantiin täytäntöön noin 1500. Häädöt keskittyvät suuriin asutuskeskuksiin. Niiden määrät ovat pitkään pysyneet samalla tasolla.

Omaisuuden myynnit selittävät hyvää perintätulosta

Viime vuonna ulosoton hakijoille tilitettiin ulosoton kautta euromääräisesti enemmän kuin koskaan aiemmin, noin 837 miljoonaa euroa. Summa oli yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

"Lainsäädännön, työvälineiden ja organisaation kehittäminen näkyvät parantuneena tuloksena. Viranomaisten hyvä tiedonsaanti nopeuttaa perintää. Olemme tehostaneet myös ulosmitatun omaisuuden myyntiä. Se osaltaan selittää hyvää perimistulosta", sanoo valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Viime vuonna myytiin 240 kiinteistöä tai asunto-osaketta enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 1276 kappaletta.

Valtiolle ulosotosta tilitettiin verosaamisia sekä sakko- ja korvaussaamisia yhteensä 321 miljoonaa euroa. Ulosottomaksutuloja valtiolle kertyi runsaat 62 miljoonaa euroa. Ne ovat asianosaisilta kannettavia maksuja ulosottotoimen palvelujen käytöstä.

Saatavien euromääräinen summa kasvoi

Vuonna 2010 ulosottoon saapui rahamääräisesti laskettuna perittäväksi noin 2,5 miljardia euroa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisoikeudellisten saatavien osuus koko summasta oli noin puolet, 47 prosenttia. Määrällisesti yksityisoikeudellisia saatavia saapuneiden asioiden määrästä oli noin viidennes.

Ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat vuonna 2010 toimintansa aloittaneelle Valtakunnanvoudinvirastolle, joka on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva keskushallintoviranomainen.

_________________________________________________________

Ulosmitatun omaisuuden myynnit


Asunto-osakkeiden myynnit

  • 266 kpl v. 2009
  • 358 kpl vuonna 2010


Muun irtaimen myynnit

  • 523 kpl v. 2009
  • 551 kpl vuonna 2010

Kiinteistöjen myynnit, toteutuneet

  • 770 kpl v. 2009
  • 918 kpl vuonna 2010

Kiinteistöjen myynnit, rauenneet*

  • 150 kpl v. 2009
  • 196 kpl vuonna 2010


*Rauenneilla myynneillä tarkoitetaan tilanteita, joissa velkoja peruttaa myyntipyynnön tai tehtyä kauppahintatarjousta ei ole hyväksytty.

Kuvia:

Ulosottovelalliset, tilanne vuoden lopussa vuodesta 1990 lähtien (pdf, 0.01 Mt)

Ulosotossa vuoden 2010 lopussa olleiden velallisten ikäjakauma ja keskimääräinen velka (pdf, 0.01 Mt)

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola
Talouspäällikkö Maire Kulpakko (tilastotiedot)